Skip to main content

Правила проведення рекламної акції «#obіцяюза100днів»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Джонсон i Джонсон Україна» (надалі – Організатор), адреса місцезнаходження якого: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В, ідентифікаційний код 35893512, зобов’язується згідно цих правил проведення рекламної акції «#obіцяюза100днів» (надалі – Правила), котрі за своїм правовим змістом є публічним договором та договором приєднання у розумінні статей 633, 634 Цивільного кодексу України, організувати та провести рекламну акцію «#obіцяюза100днів» (надалі – Акція) відповідно до умов, що визначені Правилами.

  1.2 Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОШВА ПР» (надалі – Виконавець), адреса місцезнаходження якого: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, ідентифікаційний код 33887780, що діє на підставі договору з Організатором та Правил.

  1.3 Організатор стверджує, що розміщення Правил на Інтернет-сторінці http://ob.ua є пропозицією (оферта) Організатора прийняти Правила у розумінні ст. 638, ст. 641 Цивільного кодексу України, а Учасник (вимоги до якого визначені у статті 2 Правил) погоджується, що факт публікації в його особистому обліковому записі соціальної мережі Instagram у мережі Інтернет фото- та/або відео-твору у відповідності до статті 3 Правил, є достатнім доказом того, що учасник приймає пропозицію (акцепт) Організатора приєднатись до Акції та погоджується із Правилами у розумінні ст. 642 Цивільного кодексу України.

  1.4 Виконавець Акції відповідає за підготовку, проведення Акції, зв’язок з переможцями Акції та вручення подарунків Акції переможцям.

  1.5 Метою проведення Акції є популяризація продукції під знаком для товарів і послуг (надалі – ТМ) «o.b.», що належить Організатору або використовується Організатором на законних підставах, серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

  1.6 Акція не є азартною грою чи лотереєю та проводиться виключно з метою популяризації та підвищення попиту на товари ТМ «o.b.».

 2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ. ТЕРИТОРІЯ ПОШИРЕННЯ ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

  2.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі на законних підставах перебувають на території України, місце проживання яких знаходиться на території України, окрім території Автономної республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської області, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Учасники, місце проживання котрих відмінне від зазначених у п. 2.1., не мають права брати участь у Акції.

  2.2. До участі у Конкурсі допускаються Учасники:

  • котрим на момент подання заявки про участь у Конкурсу виповнилось чотирнадцять років;
  • є повністю або неповністю цивільно дієздатними відповідно до законодавства України;
  • мають згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальників на участь у Акції – для осіб у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

  2.3. Учасник надає згоду Організатору та/або Виконавцю перевіряти вказані Учасником відомості про себе у будь-який законний спосіб, включно, але не обмежуючись цим: направляти уповноваженого представника Організатора та/або Виконавця для перевірки місце проживання Учасника, надсилати запити до осіб, котрі володіють інформацією про Учасника, отримувати відомості про Учасника, що містяться у його паспорті тощо на усіх етапах Акції.

  2.4. Обов’язок довести достовірність усіх відомостей про Учасника, що вказуються при реєстрації згідно вказаного нижче порядку покладається винятково на Учасника. Повідомлення Учасником недостовірних відомостей Організатору, а саме таких, котрі не відповідають відомостям, що вказані в офіційних документах про Учасника, є беззаперечною підставою для виключення Учасника з Акції.

  2.5. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил: працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

  2.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

  2.6.1. дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;

  2.6.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у Правилах;

  2.6.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

  2.6.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

  2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з Правилами.

  2.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть оброблятися Організатором та/або Виконавцем Акції з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.

  Приймаючи умови даних Правил Учасник підтверджує згоду Учасника на обробку його персональних даних (прізвища, імені, по-батькові, адреса проживання; номер особистого мобільного телефону) Організатором, з метою, зазначеною в п 2.8. вище, включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання, поширення (в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, видалення/знищення персональних даних, передачу його персональних даних третім особам, пов’язаним з Організатором та Виконавцем, без виплати Учаснику будь-якої винагороди. Передача персональних даних не потребує додаткового повідомлення та/або згоди суб'єкта персональних даних.

  Згода Учасника надається на невизначений строк і може бути відкликана не менш між за 30 (тридцять) днів до передбачуваної дати відкликання згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного строку Організатор, як володілець бази персональних даних, не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані суб’єкта персональних даних. Вказане відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого повідомлення.

  Приймаючи умови даних Правил Учасник підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами суб’єкта персональних даних:

  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  2.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

  2.10. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом виконання умов передбачених п. 3.1. Правил, вчинення інших дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

  2.11. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

  2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови Правил.

  2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

  2.14. Акція розпочинається о 00:00 годині 13 серпня 2018 року та завершується о 23:59 годині 21 листопада 2018 року (надалі – період проведення Акції). Організатор Акції залишає за собою право змінити дату закінчення Акції та збільшити період проведення Акції. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому Правилами.

 3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

  3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

  3.1.1. протягом періоду проведення Акції створити та опублікувати в особистому обліковому записі (акаунті) соціальної мережі Instagram фото- та/або відео-твір, та додати до нього текстовий опис у якому міститься очевидна згода на участь у Акції із зазначенням ТМ «o.b.» та визначена особиста ціль (виклик) Учасника (надалі – допис) із обов’язковим розміщенням у ньому фраз (хештегів) «#obіцяюза100днів» та «#obдій», а також одним із наступних хештегів на вибір: «#спорт», «#краса», «#враження» «#навчання»;

  3.1.2. поставлена Учасником особиста ціль (виклик) повинна бути конкретною, досяжною протягом тривалості Акції та такою проміжні результати якої можна продемонструвати наочно протягом процесу її досягнення, а також обов’язково відповідати одній із категорій: «спорт», «краса», «враження», «навчання».

 4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

  4.1. Фонд подарунків Акції (надалі – подарунки) складається з:

  4.1.1. 14 (чотирнадцять) подарункових сертифікатів «Bodo» на отримання послуги, що сприятиме реалізації поставленої Учасником цілі (надалі – сертифікат);

  4.1.2. 98 (дев’яносто вісім) наборів продукції під ТМ «o.b.» із розрахунку використання такого набору протягом одного календарного місяця (надалі – набір продукції).

  4.1.3. 4 (чотири) подарункових сертифікати «Bodo» на отримання наступних послуг: «Уроки макіяжу від Ohmylook»; «Подорож на повітряній кулі для двох осіб»; «Абонемент у спортзал або заняття з танців на один рік»; «Персональний тренінг від Алли Клименко» (надалі, кожен окремо – головний приз, а разом – головні призи).

  4.2. Кількість подарунків Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Фонду подарунків Акції, що зазначений вище.

  4.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд подарунків Акції або включити до рекламної Акції додаткові заохочення/подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому Правилами.

  4.4. Зовнішній вигляд подарунків (розмір, колір, вигляд упаковки), зазначених на інтернет-сайті Акції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором/Виконавцем Акції протягом періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Подарунків.

  4.5. Заміна подарунків на інше благо не допускається.

  4.6. Оподаткування подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  4.7. Право на отримання усіх подарунків набувають Учасники, згідно із умовами статті 5 цих Правил.

 5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

  5.1. Визначення переможців Акції буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції. Дані Учасника Акції який став переможцем Акції більше не приймають участі у вибірці.

  5.2. Визначення 14 (чотирнадцяти) Учасників Акції, які отримують подарунки – сертифікати – відбувається щотижня у день визначений Виконавцем, такі Учасники є переможцями Акції.

  5.3. Визначення 98 (дев’яносто восьми) Учасників Акції, які отримують подарунки – набір продукції – відбувається щотижня, по 7 (сім) Учасників кожного тижня, у день визначений Виконавцем, такі Учасники є переможцями Акції.

  5.4. Визначення 4 (чотирьох) Учасників Акції, які отримують головні призи здійснюється за категоріями відповідно до хештегів: «#спорт», «#краса», «#враження» «#навчання» та відбувається протягом останнього календарного тижня проведення Акції, у день визначений Виконавцем, такі Учасники є переможцями Акції.

  5.5. Один Учасник Акції може стати переможцем Акції лише одного разу.

 6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ ПЕРЕМОЖЦЯМИ

  6.1. Після визначення переможця Акції який здобув право на отримання подарунка, у той самий день з цим Переможцем зв’язується представник Виконавця за допомогою приватних повідомлень у соціальній мережі Instagram від імені офіційного промо-акаунуту Акції. Такий переможець, зобов’язаний надати представнику Виконавця наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

  6.1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові;

  6.1.2. Повну фактичну адресу проживання;

  6.1.3. Номер особистого мобільного телефону;

  6.1.4. Номер та адресу відділення кур’єрської служби «Нова Пошта» у якому переможець бажає отримати подарунок.

  6.2. Протягом 10 (десяти) днів з моменту визначення Учасника переможцем, він зобов’язаний надіслати на електронну пошту Виконавця наступні копії (скан-копії, фото-копії) власних, а для осіб у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, додатково одного із батьків (усиновлювачів) або піклувальника, документів (надалі – дані), а саме:

  6.2.1. Першої, другої, третьої, четвертої та з відміткою про останнє місце реєстрації проживання сторінок паспорта;

  6.2.2. Облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), окрім випадку, коли переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті (тоді надсилає копію сторінки з такою відміткою). У випадку ненадання зазначених у цьому пункті копій документів переможцем, буде вважатись, що такий переможець добровільно відмовився від отримання подарунку, та не прийматиме участі у Акції в подальшому, а розіграш неотриманого ним подарунку може проводитись додатково.

  6.3. Вручення переможцям Акції подарунків здійснюється Виконавцем шляхом надсилання за допомогою кур’єрської служби «Нова Пошта» протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання від Переможця копій документів передбачених п. 6.2., на адресу вказаного переможцем відділення кур’єрської служби «Нова Пошта».

 7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

  7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на Інтернет-сторінці http://ob.ua та офіційного промо-акаунту в соціальній мережі Instagram @ob_do_ua протягом періоду проведення Акції.

  7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників Акції Переможцями Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 8. ІНШІ УМОВИ

  8.1. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків Акції. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор/Виконавець Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

  8.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи перерахування Заохочень та/або вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції (в тому числі, це стосується електронної пошти) не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені, або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні подарунки Акції.

  8.3. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

  8.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримання подарунків Акції Учасником Акції згідно з умовами Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

  8.5. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає згоду на отримання sms-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.

  8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та/або Виконавцем Акції.

  8.7. Виконавець/Організатор не несе відповідальності за використання подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції.

  8.8. Виконавець/Організатор не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання подарунків Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на подарунки Акції.

  8.9. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

  8.10. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі подарунків Акції Учасникам Акції у випадку, якщо такий Учасник Акції порушив положення Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  8.11. Учасники Акції, що здобули право на отримання подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

  8.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які результати визначення переможців тощо.

  8.13. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання фонду Подарунків Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з причин що від них не залежать у відповідності до чинного законодавства України.

  8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.